Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

„Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“

Uvod

Kroz konsultativni proces o zaštiti najboljeg interesa djeteta u medijima, nastao je ovaj pregled znanja i iskustava namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Mediji u najboljem interesu djeteta: pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuje akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Pregled je namijenjen svim kreatorima medijskih sadržaja. „Pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja“ kombinuju akademski pristup sa iskustvima iz prakse. Imajući u vidu multidisciplinarnost dječijih prava i dobrobiti za djecu, kompleksnost principa „najboljeg interesa djeteta“, kao i višedimenzionalnu prirodu medija koja se svakodnevno redefiniše, konsultativni proces je okupio veliki broj stručnjaka, praktičara i aktivista.

Namjena pregleda je da odgovori na pitanja roditelja, šire javnosti, kao i na potrebe medija: urednika, novinara i njihovih sagovornika, kao i da ponudi edukativni sadržaj studentima, različitih studijskih programa koji se zanimaju za prava djeteta.

Pregled je podijeljen u tri cjeline, od kojih je prva zamišljena kao uvod u situaciju i kontekst u kome se u Bosni i Hercegovini regulišu i štite prava djeteta. Ovo poglavlje daje pregled bazičnih informacija o situaciji, regulativi, institucionalnom okviru i preprekama za ostvarivanje prava djeteta, i to iz ugla koautora koji su predstavnici zvaničnih institucija i organizacija. Dio ovog poglavlja je i opis sistema koji uređuje ponašanje medija u odnosu na etičke principe i zaštitu prava djeteta.

Drugo poglavlje pozicionira okvir za profesionalni pristup principima najboljeg interesa
djeteta u medijima. Osim pregleda koji opisuje utjecaj medija na djecu obzirom na razvojna razdoblja, ovo poglavlje govori o učešću djece u medijima sa posebnim fokusom na novu „digitalnu” generaciju, o medijskoj pismenosti i zaštiti od zloupotrebe u medijima. Cijeneći poseban značaj vizuelnih medija, ovo poglavlje tretira i osjetljiva pitanja o balansu između dječije zaštite i vizuelne promocije. Posebna pažnja je posvećena ulozi medija u promociji značaja djetinjstva za društvo u cjelini, kao i na aktivnu ulogu medija u zagovaranju društvenih promjena u korist djeteta.

Treće poglavlje daje pregled znanja i iskustava za zaštitu i promociju najboljeg interesa djeteta u situacijama u kojima je dijete posebno ranjivo u odnosu na medije. Od vanrednih situacija koje posebno pogađaju djecu, ekstremnog publiciteta, do siromaštva, nedostatka roditeljske zaštite pa do kontakta sa pravosudnim sistemom, mediji se suočavaju sa rizikom da čak i u najboljoj namjeri zanemare najbolji interes djeteta.

Ekipa autora je kroz konsultativni proces, revizije i korekcije željela sumirati iskustva i naučene lekcije, uz mnogo predanosti i poštovanja i prema profesiji i prema pravima djeteta. Autorski tim ostaje na raspolaganju za dalje diskusije, poboljšanja i revizije publikacije kako bi se najbolje namjere kreatora medijskih sadržaja pretvorile u zaštitu najboljeg interesa svakog djeteta. Pregled će biti dostupan na internetu i otvoren za komentare, redovna poboljšanja i ažuriranja, kako bi odgovorio svojoj široj namjeni i održao savremenost.

prava

I DIO – PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI I MEDIJI

najbolkiinteres

II DIO – NAJBOLJI INTERES DJETETA U MEDIJIMA

domaljevac1

III DIO – SITUACIJE KOJE POVEZUJU DJECU I MEDIJE