Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Obrazovanje

  1. Razmisliti o pokretanju serijala tema koje bi tretirale reforme obrazovanja u odnosu na najbolji interes djeteta.

  2. Istražiti zašto djeca imaju otpor prema školi?

  3. Istražiti šta prosvjetni radnici misle o tome?

  4. Istražiti ko su naši stručni kadrovi koji svojom profesionalnošću i sposobnošću mogu na adekvatan način vršiti odgojni uticaj prije pokretanja krivičnog postupka, za vrijeme njegovog trajanja i tokom izvršenja sankcija i drugih mjera, znajući da ta ophođenja u svojoj ukupnosti čine jedan jedinstveni, integralni odgojni proces u razvoju njihove ličnosti i jačanju lične odgovornosti? Koliko ih ima? Gdje se educiraju? Ko ih i kojim procesima certificira?

  5. Kako teče proces saradnje stručnih službi u školama i centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje u slučajevima prepoznavanja djece u riziku? Koje programe primjenjuju? Ko radi s roditeljima kao „treći roditelj“? Šta sadrže individualni planovi brige za dijete u riziku? Gdje se oni implementiraju?

  6. Istražiti kakva je funkcija dnevnih centara za djecu u kontaktu sa zakonom? Koje programe primjenjuju? U kojim javnim preduzećima i na koji se način primjenjuju alternativne mjere kao rad u korist lokalne zajednice?

%d blogeri kao ovaj: