Mediji u najboljem interesu djeteta

„Javni interes, niti bilo koji drugi, ne može biti ispred interesa djeteta”

Pravni, etički i institucionalni okvir

 1. Šta bi trebalo da sadrži kodeks ponašanja kojim bi se pomoglo da se otklone stereotipi i stigmatizacija manjinskih i/ili etničkih grupa u medijima?

 2. Koje mjere je potrebno uvesti da bi se poštovao Etički kodeks za novinare?

 3. Koji su najbolji načini da se razvije svijest o samoregulaciji novinara kada govorimo o zaštiti prava djeteta u medijima?

 4. Kako razviti svijest kod djece o njihovim pravima?

 5. Kako razviti svijest kod odraslih o pravima djece?

 6. Kako podići svijest o pravu djeteta na privatnost?

 7. Da li postoje još neki načini kako natjerati državu da počne primjenjivati Konvenciju o pravima djeteta?

 8. Istražiti koliko su medijski sadržaji, u različitim vrstama medija i u različitim periodima, u skladu sa odredbama Kodeksa za štampu i online medije BiH, kada je u pitanju zaštita najboljeg interesa djeteta?

 9. Uporediti različite prakse u drugim zemljama kada je u pitanju zakonodavni i samoregulativni okvir regulacije medijskog prostora, i balans između poštovanja i uvažavanja medijskih sloboda, te prava javnosti da bude informirana i potrebe za zaštitom najboljeg interesa djeteta.

 10. Kako mediji mogu pomoći da nadležne institucije u prioritet svoga djelovanja postave djecu?

 11. U kojoj mjeri mediji zagovaraju, a u kojoj ne poštuju prava djece? Šta je dominantno?

 12. Ispitati postojanje zakonskih rješenja o zloupotrebi sadržaja na društvenim mrežama, posebno fotografija, čak i od strane roditelja.

 1. Da li je samo brzina na kojoj se danas insistira (instant informisanje) jedan od čestih uzroka zloupotreba ili narušavanja prava djeteta?

 1. Na koji način se u medijskom prostoru krše prava i narušavaju interesi djece sa poteškoćama?

 2. Koliko je alternativnih mjera ili “preusmjeravanje od redovnog krivičnog postupka” izrečeno u BiH? Kakva su iskustva u primjeni alternativnih mjera kod krivičnih postupaka? Kako se izvještava u medijima o takvim situacijama?

 3. Ispitati da li promocija Smjernica UN-a za alternativno staranje može da bude snažan novi podsticaj deinstitucionalizaciji i reformi sistema dječije zaštite u BiH. Smjernice nisu adekvatno promovisane, pa mogu da posluže za priče ukoliko se detaljno i objektivno istraže uslovi u kojima trenutno djeca borave.

 4. Na osnovu teksta Milenko ostao bez Sakiba, razmisliti o povodu, cilju i efektima teksta (analizirati kršenje prava djeteta).

%d blogeri kao ovaj: